Wednesday, May 19, 2010

for my GuruOm tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam
urvarukamiva bandhananmrtyormuksiya ma mrtat
Om sarvesam swastirbavatu sarvesam santirbhavatu
sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah
sarve bhadrani pasyantu ma kaschid-duhkhabhag-bhavet
asato ma sad-gamaya
tamaso ma jyotirgamaya
mrtyorma amrtam gamaya
Om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate
purnasya purnamadaya purnamevavasisyate

Om Shanti shanti shanti

Ommmmmmmmmmmmmmmmm

No comments:

Post a Comment